AIM BROKER - więcej niż ubezpieczenia

 
 
Jako broker ubezpieczeniowy świadczymy profesjonalne usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed zakładami ubezpieczeń oraz osobami działającymi na ich zlecenie.
 
Kompleksowa obsługa ubezpieczeń obejmuje szereg czynności brokerskich, które można podzielić na cztery grupy:
 • Wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym:
  • analiza ryzyka ubezpieczeniowego dla prowadzonej działalności gospodarczej,
  • opracowanie programu ubezpieczeniowego,
  • pozyskanie ofert od zakładów ubezpieczeń,
  • prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń w celu obniżenia składki ubezpieczeniowej oraz dostosowania zakresu polisy
   do potrzeb działalności,
  • przygotowanie analizy porównawczej ofert oraz rekomendacji najkorzystniejszej propozycji ubezpieczenia.
 • Zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia:
  • wybór oferty i zawarcie umowy ubezpieczenia,
  • weryfikacja poprawności wystawionego dokumentu ubezpieczenia,
  • dostarczenie polis do Klienta.
 • Zarządzanie i wykonywanie umów ubezpieczenia, obejmujące m.in.:
  • nadzór nad terminami odnowienia polis oraz płatności składek,
  • wprowadzanie zmian do zawartych umów ubezpieczenia, prowadzenie korespondencji z zakładami ubezpieczeń,
  • wypowiadanie i rozwiązywanie umów ubezpieczenia, prowadzenie procedur związanych ze zwrotem składki za niewykorzystany
   okres ubezpieczenia,
  • prowadzenie korespondencji z firmami leasingowymi i bankami w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu / kredytu, cesji praw
   z polisy lub zawiadomienia o szkodzie,
  • stała ocena funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej.
 • Uczestnictwo w sprawach o odszkodowanie, w tym:
  • doradztwo w zakresie postępowania w przypadku zajścia zdarzenia szkodowego,
  • powiadomienie zakładu ubezpieczeń o wystąpieniu szkody, zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych,
  • pomoc w zorganizowaniu oględzin uszkodzonego mienia i zebraniu wymaganej przez zakład ubezpieczeń dokumentacji szkodowej,
  • monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez zakład ubezpieczeń,
  • analiza decyzji odszkodowawczych.
 
Jesteśmy również otwarci na indywidualne zlecenia, dlatego oprócz kompleksowej obsługi ubezpieczeń oferujemy
współpracę w zakresie następujących usług dodatkowych:
 • Analiza planu ubezpieczeniowego
 • Likwidacja szkód
 • Doradztwo i szkolenia
 
W ramach współpracy z doświadczonym koordynatorem do spraw projektów unijnych oferujemy również doradztwo i pomoc
z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy UE. Więcej informacji na stronie Dotacje Unijne.