Ochrona ubezpieczeniowa najlepiej dopasowana do potrzeb

 

Firma AIM Broker świadczy profesjonalne usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, obejmujące również doradztwo na każdym etapie współpracy oraz likwidację szkód. Ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw, w celu zapewnienia skutecznej ochrony ubezpieczeniowej działalności gospodarczej, a także majątku firmowego i prywatnego.


AIM Broker specjalizuje się w ubezpieczeniach działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, w szczególności należących do następujących grup ryzyk ubezpieczeniowych:

Prowadzimy aktywne działania na rzecz rozszerzania oferty firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku – uczestniczymy w procesie tworzenia nowych produktów ubezpieczeniowych oraz dostosowania istniejących produktów do zmieniających się wymagań przedsiębiorstw i rynku W celu skorzystania z naszej oferty lub uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.  

 

KOMUNIKACJA I TRANSPORT

Grupa ubezpieczeń obejmująca ochroną wszelkiego typu pojazdy samochodowe, maszyny budowlane podlegające obowiązkowi ubezpieczenia oraz odpowiedzialność cywilną za przewożony ładunek i związane z tym szkody.

Zajmujemy się ubezpieczeniami transportu drogowego towarów, w tym specjalistycznego (materiały niebezpieczne, transporty ponadnormatywne, przewozy specjalistyczne ATP, silos, inloader), przewozu osób oraz flot samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych wykorzystywanych w różnego rodzaju działalności gospodarczej.

W ramach tej grupy oferujemy między innymi następujące ubezpieczenia:

 • Komunikacyjne OC, AC, NW, Assistance;
 • OC przewoźnika w ruchu krajowym i / lub międzynarodowym;
 • OC przewoźnika w ruchu kabotażowym (Niemcy i pozostałe kraje UE);
 • OC zawodowe przewoźnika (zabezpieczenie finansowe licencji na przewóz osób lub rzeczy);
 • Cargo - ubezpieczenia ładunku w transporcie;
 • OC spedytora (również rozszerzone o odpowiedzialność przewoźnika umownego);
 • OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym.

 

do góry

 

MAJĄTEK I FIRMA

Szeroka grupa ubezpieczeń obejmujących ochroną prowadzoną działalność gospodarczą oraz posiadane mienie.

Oferujemy obsługę umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, zarówno obowiązkowych (zawodowych), jak i dobrowolnych. Liczne rozszerzenia zakresu polisy pozwalają na dostosowanie ochrony do specjalizacji przedsiębiorcy oraz do zakresu odpowiedzialności: w relacjach z kontrahentami (OC kontraktowe) czy pracownikami (OC pracodawcy), jak również w ramach zarządzania spółką (OC członków zarządu). Wybór właściwego wariantu ubezpieczenia mienia, w tym nieruchomości, sprzętu i wyposażenia, pozwala na ochronę przedsiębiorcy przed utratą lub uszkodzeniem majątku firmowego i/lub prywatnego.

Do produktów ubezpieczeniowych tej grupy należą między innymi następujące ubezpieczenia:

 • OC działalności gospodarczej (deliktowej/kontraktowej);
 • Odpowiedzialności za  produkt wprowadzany do obrotu;
 • OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy;
 • OC członków zarządów i rad nadzorczych;
 • Placówek medycznych i osób wykonujących zawody medyczne;
 • Obowiązkowe ubezpieczenia OC zawodowe;
 • Następstw szkód w środowisku naturalnym;
 • Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • AllRisk – ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
 • Sprzętu elektronicznego i kosztów odtworzenia danych.

 

do góry

 

TECHNICZNE I FINANSOWE

Grupa ubezpieczeń specjalistycznych obejmujących m.in. sprzęt techniczny i budowlany oraz realizowane inwestycje.

W powyższym zakresie oferujemy ubezpieczenie nie tylko składników majątku firmy, ale także samego procesu technologicznego. Dotyczy to zarówno inwestycji budowlanych, jak również działalności dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, w przypadku których przerwy w działaniu wiążą się z ryzykiem poniesienia strat finansowych.

Realizujemy zapytania dotyczące gwarancji ubezpieczeniowych oraz przygotowujemy umowy gwarancji dla inwestorów (zgodnie z wymogami podpisywanego kontraktu) i dla przedsiębiorców realizujących sprzedaż w kredycie kupieckim.

Do najpopularniejszych ubezpieczeń tej grupy należą:

 • Ubezpieczenia:
  • ryzyk budowy i montażu;
  • maszyn i urządzeń od awarii;
  • sprzętu budowlanego;
  • przerw w działalności;
  • utraty zysku
 • Gwarancje:
  • wadialne;
  • należytego wykonania umowy;
  • usunięcia wad i usterek;
  • należności handlowych;
  • zwrotu zaliczki.

 

 do góry