Procedura składania i rozpatrywania reklamacji

 
1. Skargi i reklamacje dotyczące działalności brokera ubezpieczeniowego AIM BROKER Monika Matzner-Malec, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, mogą zostać złożone:
          - w formie pisemnej, przesłanej listownie na adres korespondencyjny:
               AIM BROKER Monika Matzner-Malec
               Ul. Słowackiego 33-37
               33-100 Tarnów
          - w formie elektronicznej, przesłanej na adres e-mail: reklamacje(at)aimbroker.pl
          - osobiście lub ustnie do protokołu, podczas wizyty w jednostce AIM BROKER.
 
2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta lub osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej oraz  dane umożliwiające identyfikację przedmiotu reklamacji (np. numer umowy).
 
3. AIM BROKER rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udziela odpowiedzi w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek osoby składającej reklamację odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej.
W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, AIM BROKER wyjaśni Klientowi składającemu reklamację przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nieprzekraczający 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
4. Podmiotem uprawnionym i właściwym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl)
 
5. Klientowi i osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej przysługuje prawo złożenia skargi do uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.